agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal lineVertical Line
Վարկեր Ընդհանուր Տեղեկություններ Գյուղատնտեսական«ԿԻՎԱ» Ծրագիր Բնակարանների և Առանձնատների Վերանորոգում Սպառողական Բիզնես ՀԶՄ Առողջապահական վարկեր Ապահովագրական Ծառայություններ

Վարկի Հաշվիչ

Վարկի Գումարը
Վարկի Տոկոսադրույքը (%)
Վարկի տևողությունը (ամիս)
Անուիտետ: Նվազող:

Կիվայի ծրագրով վարկեր

Ով կարող է դիմել Տնտեսապես ակտիվ յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացի
Ինչպես դիմել:
 • Այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ մոտակա գրասենյակ:
 • Ներկայացնել համապատասխան վարկային պրոդուկտի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Լրացնել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ից վարկ ստանալու դիմումը:
 • Վճարել վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար`
 • 5.000 ՀՀ դրամ` մինչև 500.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

  7.000 ՀՀ դրամ՝ 501.000-700.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

   

 • Վարկերի տրամադրման պայմանները
 • Տոկոսադրույքը`
 • - ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող վարկեր 10% տարեկան տոկոսադրույքով
  - ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկեր մինչև 20% տարեկան տոկոսադրույքով
 • 300-ից մինչև 1.500 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք դրամ
 • Մարման ժամկետը`6-ից մինչև 36 ամիս
 • Կիվայի վարկերի մարումը
 • Վարկի մարման հաճախականությունը ընտրում է վարկառուն, բայց ոչ պակաս ամսական մեկ վճարումից:
 • Վարկի մայր գումարները վերադարձվում են նույն արժույթով, որով ստացվել են:
 • Վարկի տոկոսագումարները /ուշացումների ժամանակ` նաև տույժերը/ բոլոր դեպքերում հաշվարկվում և վճարվում են միայն ՀՀ դրամով:
 • Արտարժույթով վարկերի դեպքում թե վարկը տրամադրելու, թե հետվճարումները կատարելու ժամանակ հիմք է ընդունվում տվյալ արտարժույթի համար ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքը:
 • Վարկառուի ծախսերը Վարկի տրամադրման վճար վարկի ստացման պահին `
 • ՀՀ դրամով վարկերի համար` վարկի գումարի 3%-ի չափով
 • Արտարժույթով կամ արտարժույթով վարկերի համար` վարկի գումարի 2%-ի չափով
 • Վարկի օգտագործման ուղղությունները`
 • Բիզնեսի ընդլայնում, ապրանքային մնացորդի և տեսականու ավելացում
 • Գյուղատնտեսության մեջ ներդրումների կատարում
 • Անձնական գույքի և տեխնիկայի ձեռքբերում
 • Սոցիալական պայմանների բարելավում և եկամուտների ավելացում
 • Առողջության վերականգնման
 • այլ անձնական կարիքների հոգում
 • Ապահովվածությունը`
 • Վարկերը տրամադրվում են երաշխավորության, շարժական գույքի կամ լրացուցիչ ծախսեր չառաջացնող այլ գրավով:
 • Պահանջվող փաստաթղթեր`
 • վարկառուի անձը հաստատող փաստաթղթեր,
 • Իրավաբանական անձի կամ Անհատ Ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականի և այլ հիմանդիր փաստաթղթերի պատճեներ
 • վերջին եռամսյակի հարկային հաշվետվությունների պատճեներ
 • բիզնեսի իրականացման վայրի սեփականության վկայականի կամ վարձակալության պայմանագրի պատճեներ
 • վարկունակությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր
 • գրավի առկայության դեպքում փաստաթղթեր գրավադրվող գույքի և գրավի համասեփականատերերի վերաբերյալ
 • Կարևոր տեղեկություններ
 • <<Նոր Հորիզոն>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն հաճախորդին տրամադրում է Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ` փաստաթուղթ, որով սահմանվում են սպառողական վարկի գծով բոլոր հաճախորդների համար կիրառելի` վարկի էական պայմանները, սակագները, սպառողի իրավունքներն ու պարտավորությունները և ժամանակին չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ օրենքը տարածվում է նաև մինչև 2.000.000 դրամ գումարի չափով և (կամ) դրան համարժեք արտարժույթով տրամադրված գյուղատնտեսական նշանակության կրեդիտների վրա:
  Ընդհանրական թերթիկը կարող եք գտնել այստեղ և այստեղ
 • <<Նոր Հորիզոն>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը վարկառուին տրամադրում է անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված <<Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները>> կանոնակարգ 8/05-ի:
 • Բոլոր վարկերը տրամադրվում են կանխիկ եղանակով Ընկերության գլխամասի կամ մասնաճյուղերի դրամարկղերից` բացառությամբ Դիլիջանում բանկի միջոցով տրամադրվողների:
 • Վարկերի հետվճարները կարող են կատարվել ինչպես կանխիկ` Ընկերության ցանկացած մասնաճյուղի կամ գլխամասի դրամարկղում, այնպես էլ անկանխիկ` փոխանցելով Ընկերության հաշվեհամարին:
 • Բոլոր վարկատեսակների համար տոկոսները հաշվարկվում են օրական` փաստացի մնացորդի նկատմամբ:
 • Վարկի գումար/գրավի արժեք հարաբերակցությունը նվազագույնը 70%:
 • Հաշվարկված տոկոսագումարները և մայր գումարը առանց որևէ սահմանափակման կարող են վճարվել ժամկետից շուտ: Նման դեպքերում վճարման ենթակա տոկոսագումարները նվազում են:
 • Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների պարտադիր վճարման հաճախականությունը ընտրում է վարկառուն, բայց ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ: Առանձին վարկատեսակների համար կարող են տրամադրվել մայր գումարների առաջին հետվճարման արտոնյալ ժամկետներ:
 • Պարտադիր հետվճարները ժամկետից ուշ կատարելու դեպքում վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների նկատմամբ հաշվարկվում է ՏՈՒՅԺ` յուրաքանչյուր օրվա համար ուշացած գումարի 0.12%-ի չափով:
 • Վճարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկություն է ներկայացվում ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐ, և տվյալ վարկառուի վարկային պատմության մեջ նշում է կատարվում վարկարժանության անկման մասին:
 • Վարկի հետվճարումը ուշացնելու դեպքում (անկախ ուշացման օրերի քանակից), Ընկերությունը իրավունք է վերապահում իրեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սկսել գրավի առգրավվման և իրացման գործընթացը:
 • Ուշադրություն: Յուրաքանչյուր վարկատեսակի դիմում/հայտը վարկային կոմիտեի կողմից քննարկվում է առանձին: Հետևաբար հաճախորդին վարկի տրամադրման նախապայմանները առաջարկվում են կոնկրետ վարկի ռիսկայնությունից, ժամկետայնությունից, գրավի, ապահովագրության առկայությունից և մի շարք այլ հանգամանքներից կախված` առանձին վարկատեսակների համար ամրագրված սահմաններում:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
  ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ այստեղ:

  Վարկերի տոկոսագումարի հաշվարկման կարգըը տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամ:

  Տոկոսագումարների հաշվարկի ներկայացուցչական ՕՐԻՆԱԿ `

  Ենթադրենք տրամադրվել է սպառողական վարկ հետևյալ պայմաններովը
  Տրամադրվող գումարը 1 000 000 դրամ
  Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը 24%
  Մարման ժամկետը 12 ամիս 
  Այլ վճարումներ `

  Մարումները կատարվում են  ամսական հավասարաչափ (մայր գումար և տոկոսները միասին նույն գումարն է յուրաքանչյուր մարման ժամանակ),

  Ամիս

  Գումար

  Տոկոսագումար

  Ընդհանուր գումար

  1

  69,970.00

  24,986.30

  94,956.30

  2

  77,230.00

  17,734.30

  94,964.30

  3

  78,140.00

  16,822.40

  94,962.40

  4

  78,660.00

  16,299.70

  94,959.70

  5

  81,690.00

  13,271.70

  94,961.70

  6

  82,440.00

  12,521.80

  94,961.80

  7

  84,120.00

  10,841.40

  94,961.40

  8

  86,130.00

  8,832.30

  94,962.30

  9

  87,110.00

  7,846.70

  94,956.70

  10

  89,910.00

  5,054.00

  94,964.00

  11

  91,200.00

  3,762.80

  94,962.80

  12

  93,400.00

  1,535.30

  94,935.30

   

  1,000,000.00

  139,508.70

  1,139,508.70

   

   

  Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ մեծությունները և օգտվելով Օրենքի բանաձևիցը հնարավոր է ստանալ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքըը 36,0308%

  Մեր Ընկերությունում վարկ ստանալու համար փաստաթղթերի հավաքագրման, դիմումների և պահանջվող այլ փաստաթղթերի լրացման գործում Ձեզ կօգնեն Ընկերության վարկային գործակալները:

  Վարկային հայտի ուսումնասիրություն, հաստատում և տրամադրում

  Վարկերը որոնք չեն պահանջում նոտարական վավերացում և պետական գրանցում՝

   Վարկերը որոնք պահանջում նոտարական վավերացում և պետական գրանցում

  Այլ մանրամասների, առաջարկությունների կամ դժգոհությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակ, մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

  Թարմացվել է`