agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal lineVertical Line
Վարկեր Ընդհանուր Տեղեկություններ Գյուղատնտեսական Բնակարանների և Առանձնատների Վերանորոգում Սպառողական Բիզնես ՀԶՄ Ապահովագրական Ծառայություններ

Վարկի Հաշվիչ

Վարկի Գումարը
Վարկի Տոկոսադրույքը (%)
Վարկի տևողությունը (ամիս)
Անուիտետ: Նվազող:

Գյուղատնտեսական վարկեր

Ով կարող է դիմել գյուղացիական տնտեսություն վարող յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացի կամ իրավաբանական անձ
Ինչպես դիմել:
 • Այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ մոտակա գրասենյակ:
 • Ներկայացնել համապատասխան վարկային պրոդուկտի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Լրացնել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ից վարկ ստանալու դիմումը:
 • Վճարել վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար`
 •     5.000 ՀՀ դրամ` մինչև 500.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

     7.000 ՀՀ դրամ՝ 501.000-2.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

     10.000 ՀՀ դրամ՝ 2.000.001 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար;

  Վարկերի տրամադրման պայմանները
 • Արտարժույթով` 14-18% տարեկան տոկոսադրույքով, 300-ից մինչև 10.000 ԱՄՆ դոլլարի չափով, 6-ից մինչև 60 ամիս ժամկետով
 • Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 16.40-25.00%
 • ՀՀ դրամով՝ մինչև 22-24% տարեկան տոկոսադրույքով, 100.000-ից մինչև 6.000.000 ՀՀ դրամի չափով, 6-ից մինչև 60 ամիս ժամկետով
 • Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 28.00-47.70%
 • Գյուղատնտեսական վարկերի մարումը
 • Վարկի մարման հաճախականությունը ընտրում է վարկառուն, բայց ոչ պակաս ամսական մեկ վճարումից:
 • Վարկի մայր գումարները վերադարձվում են նույն արժույթով, որով ստացվել են:
 • Վարկի տոկոսագումարները /ուշացումների ժամանակ` նաև տույժերը/ բոլոր դեպքերում հաշվարկվում և վճարվում են ՀՀ դրամով: Ընդ որում`վարկի գումարի դիմաց հաշվարկված տոկոսների մարումները վարկառուի ցանկությամբ կարող են կատարվել նաև  ԱՄՆ դոլարով:
 • Արտարժույթով վարկերի դեպքում թե վարկը տրամադրելու, թե հետվճարումները կատարելու ժամանակ հիմք է ընդունվում տվյալ արտարժույթի համար ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքը: Ուշադրություն՝ արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ Ձեր վարկի մարումների վրա:
 • Վարկառուի ծախսերը Վարկի տրամադրման վճար վարկի ստացման պահին`
  Արտարժույթով տրամադրված վարկերի համար`
 • վարկի գումարի 2%-ի չափով
 • ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի համար`

  • վարկի գումարի 4%-ի չափով

  4.000 ԱՄՆ դոլարը/ 2.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար` գույքի գրավադրման, գույքի գնահատման, ապահովագրության, նոտարական վավերացման և կադաստրային վճարումների հետ կապված ծախսեր /եթե դրա անհրաժեշտությունն առաջանում է/:

  • Անշարժ Գույքի Գրավի /Հիփոթեքի/Հաջորդող Գրավի Պայմանագրերի Նոտարական վավերացում   5.000-20.000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ Գույքի Գրավի /Հիփոթեքի/Հաջորդող Գրավի Պայմանագրերի Պետական Գրանցում      3.000-45.000  ՀՀ դրամ
  • Տրանսպորտային միջոցի  Գրավի գրանցում     3.000-10.000 ՀՀ դրամ
  Վարկի օգտագործման ուղղությունները`
 • Անասունների գլխաքանակի ավելացում, անասնակերի մթերում
 • Գյուղացիական տնտեսության ընդլայնում, նոր ցանքատարածքների յուրացում
 • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում, շահագործման ծախսերի և այլ գյուղատնտեսական կարիքների հոգում
 • Ֆերմաների, ջերմոցներ,այգիների հիմնում և գյուղատնտեսության մեջ այլ ներդրումների կատարում
 • Ապահովվածությունը
 • մինչև 4.000 ԱՄՆ դոլար վարկերի համար պահանջվում է երաշխավորություն, շարժական գույքի գրավ և/կամ լրացուցիչ ծախսեր չառաջացնող այլ գրավ:
 • 4.000 ԱՄՆ դոլարից մեծ վարկերի համար պահանջվում է անշարժ գույքի, ավտոմեքենայի, հողատարածության կամ այլ գրավ` նոտարական վավերացմամբ:
 • Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Վարկառուի և համավարկառուների անձը հաստատող փաստաթղթեր,
 • Տեղեկանք գյուղապետարանից ընտանիքի անդամների, անասունների գլխաքանակի, գյուղացիական տնտեսության մեջ առկա գույքի վերաբերյալ
 • Վճարունակությունը հաստատող այլ փաստաթղթեր
 • Գրավի առկայության դեպքում փաստաթղթեր գրավադրվող գույքի և գրավի համասեփականատերերի վերաբերյալ
 • Կարևոր տեղեկություններ
 • <<Նոր Հորիզոն>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը վարկառուին տրամադրում է անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված <<Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները>> կանոնակարգ 8/05-ի:
 • Բոլոր վարկերը տրամադրվում են կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով՝ ընկերության գլխամասի/մասնաճյուղերի դրամարկղերից կամ գործընկեր բանկերի միջոցով:
 • Վարկերի հետվճարները կարող են կատարվել ինչպես կանխիկ` Ընկերության ցանկացած մասնաճյուղի կամ գլխամասի դրամարկղում, այնպես էլ անկանխիկ` փոխանցելով Ընկերության հաշվեհամարին:
 • Բոլոր վարկատեսակների համար տոկոսները հաշվարկվում են օրական` փաստացի մնացորդի նկատմամբ:
 • Վարկի գումար/գրավի արժեք հարաբերակցությունը նվազագույնը 70%:
 • Հաշվարկված տոկոսագումարները և մայր գումարը առանց որևէ սահմանափակման կարող են վճարվել ժամկետից շուտ: Նման դեպքերում վճարման ենթակա տոկոսագումարները նվազում են:
 • Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների պարտադիր վճարման հաճախականությունը ընտրում է վարկառուն, բայց ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ: Առանձին վարկատեսակների համար կարող են տրամադրվել մայր գումարների առաջին հետվճարման արտոնյալ ժամկետներ:
 • Ձեր վարկային պայմանագրի քաղվածքի, բոլոր տեսակի տեղեկանքների և դրան առընչվող փաստաթղթերի պատճեների տրամադրումը ԱՆՎՃԱՐ է:
 • Պարտադիր հետվճարները ժամկետից ուշ կատարելու դեպքում վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների նկատմամբ հաշվարկվում է ՏՈՒՅԺ` յուրաքանչյուր օրվա համար ուշացած գումարի 0.12%-ի չափով:
 • Վճարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկություն է ներկայացվում ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐ, և տվյալ վարկառուի վարկային պատմության մեջ նշում է կատարվում վարկարժանության անկման մասին:
 • Վարկի հետվճարումը ուշացնելու դեպքում (անկախ ուշացման օրերի քանակից), Ընկերությունը իրավունք է վերապահում իրեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սկսել գրավի առգրավվման և իրացման գործընթացը:
 • Եթե գրավի առարկան իրացնելուց ստացված գումարը բավարար չէ Վարկատուի պահանջները բավարարելու համար, ապա Վարկատուն իրավունք ունի իր պահանջի չբավարարված մասի գումարը ստանալ Վարկառուի այլ գույքի իրացումից:
 • Ուշադրություն: Յուրաքանչյուր վարկատեսակի դիմում/հայտը վարկային կոմիտեի կողմից քննարկվում է առանձին: Հետևաբար հաճախորդին վարկի տրամադրման նախապայմանները առաջարկվում են կոնկրետ վարկի ռիսկայնությունից, ժամկետայնությունից, գրավի, ապահովագրության առկայությունից և մի շարք այլ հանգամանքներից կախված` առանձին վարկատեսակների համար ամրագրված սահմաններում:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
  ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ այստեղ:

  Արտարժույթով վարկերի համար տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի համար հիմք է հանդիսանում արտարժույթի փոխարժեքը և դրա հրապարակման ամսաթիվը: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ կախված ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փոխարժեքի մեծության փոփոխությունից:

  Վարկերի տոկոսագումարի հաշվարկման կարգըը տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամ:

  Տոկոսագումարների հաշվարկի ներկայացուցչական ՕՐԻՆԱԿ `

  Ենթադրենք տրամադրվել է սպառողական վարկ հետևյալ պայմաններովը
  Տրամադրվող գումարը 1 000 000 դրամ
  Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը 24%
  Մարման ժամկետը 12 ամիս 
  Այլ վճարումներ `

  Մարումները կատարվում են  ամսական հավասարաչափ (մայր գումար և տոկոսները միասին նույն գումարն է յուրաքանչյուր մարման ժամանակ),

  Ամիս Գումար Տոկոսագումար Ընդհանուր գումար
  1 69,970.00

  24,986.30

  94,956.30
  2 77,230.00 17,734.30 94,964.30
  3 78,140.00 16,822.40 94,962.40
  4 78,660.00 16,299.70 94,959.70
  5 81,690.00 13,271.70 94,961.70
  6 82,440.00 12,521.80 94,961.80
  7 84,120.00 10,841.40 94,961.40
  8 86,130.00 8,832.30 94,962.30
  9 87,110.00 7,846.70 94,956.70
  10 89,910.00 5,054.00 94,964.00
  11 91,200.00 3,762.80 94,962.80
  12 93,400.00 1,535.30 94,935.30
    1,000,000.00 139,508.70 1,139,508.70

   

   

  Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ մեծությունները և օգտվելով Օրենքի բանաձևիցը հնարավոր է ստանալ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքըը 36,0308%

  Մեր Ընկերությունում վարկ ստանալու համար փաստաթղթերի հավաքագրման, դիմումների և պահանջվող այլ փաստաթղթերի լրացման գործում Ձեզ կօգնեն Ընկերության վարկային գործակալները:

  Վարկային հայտի ուսումնասիրություն, հաստատում և տրամադրում

  Վարկերը որոնք չեն պահանջում նոտարական վավերացում և պետական գրանցում՝

   Վարկերը որոնք պահանջում նոտարական վավերացում և պետական գրանցում

   Այլ մանրամասների, առաջարկությունների կամ դժգոհությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակ, մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

  Թարմացվել է`