agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal lineVertical Line
Վարկեր Ընդհանուր Տեղեկություններ Գյուղատնտեսական Բնակարանների և Առանձնատների Վերանորոգում Սպառողական Բիզնես ՀԶՄ Ապահովագրական Ծառայություններ

Վարկի Հաշվիչ

Վարկի Գումարը
Վարկի Տոկոսադրույքը (%)
Վարկի տևողությունը (ամիս)
Անուիտետ: Նվազող:

Սպառողական վարկեր

Ով կարող է դիմել Տնտեսապես ակտիվ յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացի:
Ինչպես դիմել:
 • Այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ մոտակա գրասենյակ:
 • Ներկայացնել համապատասխան վարկային պրոդուկտի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Լրացնել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ից վարկ ստանալու դիմումը:
 • Վճարել վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար`
 • 5.000 ՀՀ դրամ` մինչև 500.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

  7.000 ՀՀ դրամ՝ 501.000-1.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

   

 • Սպառողական վարկերը տրամադրվում են
 • 50.000-1.000.000 ՀՀ դրամի չափով /միայն ՀՀ դրամով/
 • 6-ից մինչև 24 ամիս մարման ժամկետով
 • 24% տարեկան տոկոսադրույքով
 • Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 31.47-51.50%
 • Վարկառուի ծախսերը
 • Վարկի տրամադրման վճար վարկի ստացման պահին` վարկի գումարի 4%-ի չափով
 • Վարկի օգտագործման ուղղությունները`
 • Անձնական գույքի և տեխնիկայի ձեռքբերում
 • Բնակարանների վերանորոգմանն ուղղված ծախսերի հոգում
 • Սոցիալական պայմանների բարելավում և եկամուտների ավելացում
 • այլ անձնական կարիքների հոգում
 • Ապահովվածությունը`
 • պահանջվում է երաշխավորություն, շարժական գույքի գրավ և/կամ լրացուցիչ ծախսեր չառաջացնող այլ գրավ:
 • Պահանջվող փաստաթղթեր`
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր,
 • Աշխատավարձի կամ այլ կայուն եկամտի չափի մասին տեղեկանք,
 • Բնակության վայրից տեղեկանք,
 • Գրավի առկայության դեպքում` գույքի գրավադրման և գրավի համասեփականատերերի վերաբերյալ փաստաթղթեր
 • Կարևոր տեղեկություններ
 • <<Նոր Հորիզոն>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը վարկառուին տրամադրում է անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք վարկի անհատական պայմանները` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված <<Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները>> կանոնակարգ 8/05-ի:
 • Բոլոր վարկերը տրամադրվում են կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով՝ ընկերության գլխամասի/մասնաճյուղերի դրամարկղերից կամ գործընկեր բանկերի միջոցով:
 • Վարկերի հետվճարները կարող են կատարվել ինչպես կանխիկ` Ընկերության ցանկացած մասնաճյուղի կամ գլխամասի դրամարկղում, այնպես էլ անկանխիկ` փոխանցելով Ընկերության հաշվեհամարին:
 • Բոլոր վարկատեսակների համար տոկոսները հաշվարկվում են օրական` փաստացի մնացորդի նկատմամբ:
 • Վարկի գումար/գրավի արժեք հարաբերակցությունը նվազագույնը 70%:
 • Հաշվարկված տոկոսագումարները և մայր գումարը առանց որևէ սահմանափակման կարող են վճարվել ժամկետից շուտ: Նման դեպքերում վճարման ենթակա տոկոսագումարները նվազում են:
 • Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների պարտադիր վճարման հաճախականությունը ընտրում է վարկառուն, բայց ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ: Առանձին վարկատեսակների համար կարող են տրամադրվել մայր գումարների առաջին հետվճարման արտոնյալ ժամկետներ:
 • Ձեր վարկային պայմանագրի քաղվածքի, բոլոր տեսակի տեղեկանքների և դրան առընչվող փաստաթղթերի պատճեների տրամադրումը ԱՆՎՃԱՐ է:
 • Պարտադիր հետվճարները ժամկետից ուշ կատարելու դեպքում վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների նկատմամբ հաշվարկվում է ՏՈՒՅԺ` յուրաքանչյուր օրվա համար ուշացած գումարի 0.12%-ի չափով:
 • Վճարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկություն է ներկայացվում ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐ, և տվյալ վարկառուի վարկային պատմության մեջ նշում է կատարվում վարկարժանության անկման մասին:
 • Վարկի հետվճարումը ուշացնելու դեպքում (անկախ ուշացման օրերի քանակից), Ընկերությունը իրավունք է վերապահում իրեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սկսել գրավի առգրավվման և իրացման գործընթացը:
 • Եթե գրավի առարկան իրացնելուց ստացված գումարը բավարար չէ Վարկատուի պահանջները բավարարելու համար, ապա Վարկատուն իրավունք ունի իր պահանջի չբավարարված մասի գումարը ստանալ Վարկառուի այլ գույքի իրացումից:
 • Ուշադրություն: Յուրաքանչյուր վարկատեսակի դիմում/հայտը վարկային կոմիտեի կողմից քննարկվում է առանձին: Հետևաբար հաճախորդին վարկի տրամադրման նախապայմանները առաջարկվում են կոնկրետ վարկի ռիսկայնությունից, ժամկետայնությունից, գրավի, ապահովագրության առկայությունից և մի շարք այլ հանգամանքներից կախված` առանձին վարկատեսակների համար ամրագրված սահմաններում:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
  ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ այստեղ:

  Վարկերի տոկոսագումարի հաշվարկման կարգըը տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամ:

  Տոկոսագումարների հաշվարկի ներկայացուցչական ՕՐԻՆԱԿ `

  Ենթադրենք տրամադրվել է սպառողական վարկ հետևյալ պայմաններովը
  Տրամադրվող գումարը 1 000 000 դրամ
  Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը 24%
  Մարման ժամկետը 12 ամիս 
  Այլ վճարումներ `

  Մարումները կատարվում են  ամսական հավասարաչափ (մայր գումար և տոկոսները միասին նույն գումարն է յուրաքանչյուր մարման ժամանակ),

  Ամիս

  Գումար

  Տոկոսագումար

  Ընդհանուր գումար

  1

  69,970.00

  24,986.30

  94,956.30

  2

  77,230.00

  17,734.30

  94,964.30

  3

  78,140.00

  16,822.40

  94,962.40

  4

  78,660.00

  16,299.70

  94,959.70

  5

  81,690.00

  13,271.70

  94,961.70

  6

  82,440.00

  12,521.80

  94,961.80

  7

  84,120.00

  10,841.40

  94,961.40

  8

  86,130.00

  8,832.30

  94,962.30

  9

  87,110.00

  7,846.70

  94,956.70

  10

  89,910.00

  5,054.00

  94,964.00

  11

  91,200.00

  3,762.80

  94,962.80

  12

  93,400.00

  1,535.30

  94,935.30

   

  1,000,000.00

  139,508.70

  1,139,508.70

   

   

  Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ մեծությունները և օգտվելով Օրենքի բանաձևիցը հնարավոր է ստանալ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքըը 36,0308%

  Մեր Ընկերությունում վարկ ստանալու համար փաստաթղթերի հավաքագրման, դիմումների և պահանջվող այլ փաստաթղթերի լրացման գործում Ձեզ կօգնեն Ընկերության վարկային գործակալները:

  Վարկային հայտի ուսումնասիրություն, հաստատում և տրամադրում

  Վարկերը որոնք չեն պահանջում նոտարական վավերացում և պետական գրանցում՝

   Վարկերը որոնք պահանջում նոտարական վավերացում և պետական գրանցում

  Այլ մանրամասների, առաջարկությունների կամ դժգոհությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակ, մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

  Թարմացվել է`