agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal lineVertical Line
Վարկեր Ընդհանուր Տեղեկություններ Գյուղատնտեսական «ԿԻՎԱ» Ծրագիր Բնակարանների և Առանձնատների Վերանորոգում Սպառողական Բիզնես ՀԶՄ Ուսանողական Ապահովագրական Ծառայություններ

Վարկի Հաշվիչ

Վարկի Գումարը
Վարկի Տոկոսադրույքը (%)
Վարկի տևողությունը (ամիս)
Անուիտետ: Նվազող:

“Հազարամյակի մարտահրավերներ” հիմնադրամի

“Ջրից դեպի շուկա” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր

Ով կարող է դիմել Գյուղացիական տնտեսություն վարող կամ հիմնելու ցանկություն և հնարավորություն ունեցող ցանկացած ՀՀ քաղաքացի:
Ինչպես դիմել:
 • Այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ մոտակա գրասենյակ:
 • Ներկայացնել համապատասխան վարկային պրոդուկտի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Լրացնել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ից վարկ ստանալու դիմումը:
 • Վճարել վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար`
 • 5.000 ՀՀ դրամ` մինչև 500.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

  7.000 ՀՀ դրամ՝ 501.000-2.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

  10.000 ՀՀ դրամ՝ 2.000.001 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար;

 • ՀՄՀ վարկերը տրամադրվում են`
 • 300.000-20.000.000 ՀՀ դրամի չափով /միայն ՀՀ դրամով/
 • 2-ից մինչև 7 տարի մարման ժամկետով
 • 12 % տարեկան տոկոսադրույքով
 • Վարկի օգտագործման ուղղությունները`
 • Գյուղացիական տնտեսության ընդլայնում,
 • Ոռոգման կաթիլային համակարգի ձեռքբերում և տեղադրում
 • Այգիների հիմնում և գյուղատնտեսության մեջ այլ ներդրումների կատարում
 • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի, մեքենա-սարքավորումների, մթերման սառնարանների և այլ հարմարանքների ձեռքբերման, շահագործման հանձնման հետ կապված ծախսերի ֆինանսավորում
 • Ջերմոցների կամ սառնարանայաի տնտեսությունների կառուցում
 • Անասունների գլխաքանակի ավելացում,
 • Ապահովվածությունը
 • Մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամի վարկերի համար պահանջվում է երաշխավորություն, շարժական գույքի գրավ կամ լրացուցիչ ծախսեր չառաջացնող այլ գրավ:
 • 2.000.000 ՀՀ դրամից մեծ վարկերի համար պարտադիր կարգով պահանջվում է անշարժ գույքի, մեքենա-սարքավորումների, հողի կամ այլ գրավ` նոտարական վավերացմամբ:
 • Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Վարկառուի անձը հաստատող փաստաթղթեր,
 • ՀՄՀ Հայաստանի կողմից կազմակերպված դասընթացների մասնակցության սերտիֆիկատ
 • Տեղեկանք “Ջրօգտագործողների միություն”-ից ոռոգման ջրի դիմաց պարտքեր չունենալու մասին
 • Տեղեկանք գյուղապետարանից հողի հարկի գծով պարտքեր չունենալու մասին
 • Գրավի առկայության դեպքում` փաստաթղթեր գրավադրվող գույքի և գրավի համասեփականատերերի վերաբերյալ
 • Վարկունակությունը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Վարկառուի ծախսերը
 • Վարկի տրամադրման վճար վարկի ստացման պահին` վարկի գումարի 4%-ի չափով
 • Գրավի առկայության դեպքում`գույքի գրավադրման և նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր
 • 1.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար` գույքի գրավադրման, գույքի գնահատման, ապահովագրության, նոտարական վավերացման և կադաստրային վճարումների հետ կապված ծախսեր /եթե դրա անհրաժեշտությունն առաջանում է/:
  • Անշարժ Գույքի Գրավի /Հիփոթեքի/Հաջորդող Գրավի Պայմանագրերի Նոտարական վավերացում   5.000-20.000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ Գույքի Գրավի /Հիփոթեքի/Հաջորդող Գրավի Պայմանագրերի Պետական Գրանցում      3.000-45.000  ՀՀ դրամ
  • Տրանսպորտային միջոցի  Գրավի գրանցում     3.000-10.000 ՀՀ դրամ
 • Կարևոր տեղեկություններ
 • <<Նոր Հորիզոն>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն հաճախորդին տրամադրում է Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ` փաստաթուղթ, որով սահմանվում են սպառողական վարկի գծով բոլոր հաճախորդների համար կիրառելի` վարկի էական պայմանները, սակագները, սպառողի իրավունքներն ու պարտավորությունները և ժամանակին չկատարելու դեպքում բացասական հետևանքները: ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ օրենքը տարածվում է նաև մինչև 2.000.000 դրամ գումարի չափով և (կամ) դրան համարժեք արտարժույթով տրամադրված գյուղատնտեսական նշանակության կրեդիտների վրա:
  Ընդհանրական թերթիկը կարող եք գտնել այստեղ
 • <<Նոր Հորիզոն>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը վարկառուին տրամադրում է անհատական թերթիկ` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված <<Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները>> կանոնակարգ 8/05-ի:
 • Բոլոր վարկերը տրամադրվում են կանխիկ եղանակով Ընկերության գլխամասի կամ մասնաճյուղերի դրամարկղերից` բացառությամբ Դիլիջանում, Գավառում և Ստեփանավանում բանկի միջոցով տրամադրվողների:
 • Վարկերի հետվճարները կարող են կատարվել ինչպես կանխիկ` Ընկերության ցանկացած մասնաճյուղի կամ գլխամասի դրամարկղում, այնպես էլ անկանխիկ` փոխանցելով Ընկերության հաշվեհամարին:
 • Բոլոր վարկատեսակների համար տոկոսները հաշվարկվում են օրական` փաստացի մնացորդի նկատմամբ:
 • Վարկի գումար/գրավի արժեք հարաբերակցությունը նվազագույնը 70%:
 • Հաշվարկված տոկոսագումարները և մայր գումարը առանց որևէ սահմանափակման կարող են վճարվել ժամկետից շուտ: Նման դեպքերում վճարման ենթակա տոկոսագումարները նվազում են:
 • Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների պարտադիր վճարման հաճախականությունը ընտրում է վարկառուն, բայց ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ: Առանձին վարկատեսակների համար կարող են տրամադրվել մայր գումարների առաջին հետվճարման արտոնյալ ժամկետներ:
 • Պարտադիր հետվճարները ժամկետից ուշ կատարելու դեպքում վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների նկատմամբ հաշվարկվում է ՏՈՒՅԺ` յուրաքանչյուր օրվա համար ուշացած գումարի 0.5%-ի չափով: Վարկի վճարման ուշացման դեպքում աշխատանքային 6-րդ օրը վարկառուից գանձվում է նաև միանվագ ՏՈՒԳԱՆՔ` 5000 ՀՀ դրամ:
 • Վճարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկություն է ներկայացվում ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐ, և տվյալ վարկառուի վարկային պատմության մեջ նշում է կատարվում վարկարժանության անկման մասին:
 • Վարկի հետվճարումը ուշացնելու դեպքում (անկախ ուշացման օրերի քանակից), Ընկերությունը իրավունք է վերապահում իրեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սկսել գրավի առգրավվման և իրացման գործընթացը:
 • Ուշադրություն: Յուրաքանչյուր վարկատեսակի դիմում/հայտը վարկային կոմիտեի կողմից քննարկվում է առանձին: Հետևաբար հաճախորդին վարկի տրամադրման նախապայմանները առաջարկվում են կոնկրետ վարկի ռիսկայնությունից, ժամկետայնությունից, գրավի, ապահովագրության առկայությունից և մի շարք այլ հանգամանքներից կախված` առանձին վարկատեսակների համար ամրագրված սահմաններում:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
  ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ այստեղ:

  Վարկերի տոկոսագումարի հաշվարկման կարգըը տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամ:

  Տոկոսագումարների հաշվարկի ներկայացուցչական ՕՐԻՆԱԿ `

  Ենթադրենք տրամադրվել է սպառողական վարկ հետևյալ պայմաններովը
  Տրամադրվող գումարը 300 000 դրամ
  Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը 24%
  Մարման ժամկետը 12 ամիս 
  Այլ վճարումներ `

  Մարումները կատարվում են  ամսական հավասարաչափ (մայր գումար և տոկոսները միասին նույն գումարն է յուրաքանչյուր մարման ժամանակ),

  Ամիս Գումար Տոկոսագումար Ընդհանուր գումար
  1 22,829.20 5,523.30 28,352.50
  2 22,338.30 6,014.20 28,352.50
  3 23,660.80 4,691.70 28,352.50
  4 23,640.40 4,712.10 28,352.50
  5 23,985.80 4,366.70 28,352.50
  6 24,852.60 3,499.90 28,352.50
  7 25,117.80 3,234.70 28,352.50
  8 25,629.80 2,722.70 28,352.50
  9 26,223.20 2,129.30 28,352.50
  10 26,740.40 1,612.10 28,352.50
  11 27,159.50 1,193.00 28,352.50
  12 27,822.20 530.50 28,352.70
    300,000.00 40,230.20 340,230.20

   

   

  Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ մեծությունները և օգտվելով Օրենքի բանաձևիցը հնարավոր է ստանալ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքըը 37,2583%

  Մեր Ընկերությունում վարկ ստանալու համար փաստաթղթերի հավաքագրման, դիմումների և պահանջվող այլ փաստաթղթերի լրացման գործում Ձեզ կօգնեն Ընկերության վարկային գործակալները:

  Այլ մանրամասների, առաջարկությունների կամ դժգոհությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակ, մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

  Թարմացվել է`