agriculture consumer business millenium

Գյուղատնտեսական

Վարկեր

Սպառողական

Վարկեր

Բիզնես

Վարկեր

ՀԶՄ

Վարկեր

horizontal line Vertical Line
Վարկեր Ընդհանուր Տեղեկություններ Գյուղատնտեսական Գյուղտեխնիկայի Լիզինգ «ԿԻՎԱ» Ծրագիր Բնակարանների Վերանորգման Կանանց Համար Սպառողական Բիզնես ՀԶՄ Ուսանողական Գյուղական Տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագիր Ապահովագրական Ծառայություններ

Վարկի Հաշվիչ

Վարկի Գումարը
Վարկի Տոկոսադրույքը (%)
Վարկի տևողությունը (ամիս)
Անուիտետ: Նվազող:

“Հազարամյակի մարտահրավերներ” հիմնադրամի

“Ջրից դեպի շուկա” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր

Ով կարող է դիմել Գյուղացիական տնտեսություն վարող կամ հիմնելու ցանկություն և հնարավորություն ունեցող ցանկացած ՀՀ քաղաքացի:
Ինչպես դիմել:
 • Այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ մոտակա գրասենյակ:
 • Ներկայացնել համապատասխան վարկային պրոդուկտի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
 • Լրացնել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ից վարկ ստանալու դիմումը:
 • Վճարել վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար`
 • 3.000 ՀՀ դրամ` մինչև 500.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

  5.000 ՀՀ դրամ՝ 501.000-2.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար;

  10.000 ՀՀ դրամ՝ 2.000.001 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար;

 • ՀՄՀ վարկերը տրամադրվում են`
 • 350.000-10.000.000 ՀՀ դրամի չափով /միայն ՀՀ դրամով/
 • 2-ից մինչև 6 տարի մարման ժամկետով
 • մինչև 12 % տարեկան տոկոսադրույքով
 • մինչև 12 ամիս արտոնյալ ժամկետով
 • Վարկի օգտագործման ուղղությունները`
 • Գյուղացիական տնտեսության ընդլայնում, ջրագծերի անցկացում
 • Այգիների հիմնում և գյուղատնտեսության մեջ այլ ներդրումների կատարում
 • Գյուղատնտեսական տեխնիկայի, մեքենա-սարքավորումների, մթերման սառնարանների և այլ հարմարանքների ձեռքբերման, շահագործման հանձնման հետ կապված ծախսերի ֆինանսավորում
 • Ջերմոցների կամ սառնարանայաի տնտեսությունների կառուցում
 • Ապահովվածությունը
 • Մինչև 2.000.000 ՀՀ դրամի վարկերի համար ԿԱՐՈՂ Է պահանջվել երաշխավորություն, շարժական գույքի գրավ կամ լրացուցիչ ծախսեր չառաջացնող այլ գրավ:
 • 2.000.000 ՀՀ դրամից մեծ վարկերի համար պարտադիր կարգով պահանջվում է անշարժ գույքի, մեքենա-սարքավորումների, հողի կամ այլ գրավ` նոտարական վավերացմամբ:
 • Պահանջվող փաստաթղթեր
 • Վարկառուի անձը հաստատող փաստաթղթեր,
 • ՀՄՀ Հայաստանի կողմից կազմակերպված դասընթացների մասնակցության սերտիֆիկատ
 • Տեղեկանք “Ջրօգտագործողների միություն”-ից ոռոգման ջրի դիմաց պարտքեր չունենալու մասին
 • Տեղեկանք գյուղապետարանից հողի հարկի գծով պարտքեր չունենալու մասին
 • Գրավի առկայության դեպքում` փաստաթղթեր գրավադրվող գույքի և գրավի համասեփականատերերի վերաբերյալ
 • Վարկունակությունը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Վարկառուի ծախսերը
 • Վարկի տրամադրման վճար վարկի ստացման պահին` վարկի գումարի 4%-ի չափով
 • Գրավի առկայության դեպքում`գույքի գրավադրման և նոտարական վավերացման հետ կապված ծախսեր
 • 1.000.000 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար` գույքի գրավադրման, գույքի գնահատման, ապահովագրության, նոտարական վավերացման և կադաստրային վճարումների հետ կապված ծախսեր /եթե դրա անհրաժեշտությունն առաջանում է/:
  • Անշարժ Գույքի Գրավի /Հիփոթեքի/Հաջորդող Գրավի Պայմանագրերի Նոտարական վավերացում   5.000-20.000 ՀՀ դրամ
  • Անշարժ Գույքի Գրավի /Հիփոթեքի/Հաջորդող Գրավի Պայմանագրերի Պետական Գրանցում      3.000-45.000  ՀՀ դրամ
  • Տրանսպորտային միջոցի  Գրավի գրանցում     3.000-10.000 ՀՀ դրամ
 • Կարևոր տեղեկություններ
 • Բոլոր վարկերը տրամադրվում են կանխիկ եղանակով Ընկերության գլխամասի կամ մասնաճյուղերի դրամարկղերից` բացառությամբ Դիլիջանում, Գավառում և Ստեփանավանում բանկի միջոցով տրամադրվողների:
 • Վարկերի հետվճարները կարող են կատարվել ինչպես կանխիկ` Ընկերության ցանկացած մասնաճյուղի կամ գլխամասի դրամարկղում, այնպես էլ անկանխիկ` փոխանցելով Ընկերության հաշվեհամարին:
 • Բոլոր վարկատեսակների համար տոկոսները հաշվարկվում են օրական` փաստացի մնացորդի նկատմամբ:
 • Վարկի գումար/գրավի արժեք հարաբերակցությունը նվազագույնը 80%:
 • Հաշվարկված տոկոսագումարները և մայր գումարը առանց որևէ սահմանափակման կարող են վճարվել ժամկետից շուտ: Նման դեպքերում վճարման ենթակա տոկոսագումարները նվազում են:
 • Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների պարտադիր վճարման հաճախականությունը ընտրում է վարկառուն, բայց ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ անգամ: Առանձին վարկատեսակների համար կարող են տրամադրվել մայր գումարների առաջին հետվճարման արտոնյալ ժամկետներ:
 • Պարտադիր հետվճարները ժամկետից ուշ կատարելու դեպքում վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների նկատմամբ հաշվարկվում է ՏՈՒՅԺ` յուրաքանչյուր օրվա համար ուշացած գումարի 0.5%-ի չափով: Վարկի վճարման ուշացման դեպքում աշխատանքային 6-րդ օրը վարկառուից գանձվում է նաև միանվագ ՏՈՒԳԱՆՔ` 5000 ՀՀ դրամ:
 • Վճարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկություն է ներկայացվում ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐ, և տվյալ վարկառուի վարկային պատմության մեջ նշում է կատարվում վարկարժանության անկման մասին:
 • Վարկի հետվճարումը ուշացնելու դեպքում (անկախ ուշացման օրերի քանակից), Ընկերությունը իրավունք է վերապահում իրեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով սկսել գրավի առգրավվման և իրացման գործընթացը:
 • Ուշադրություն: Յուրաքանչյուր վարկատեսակի դիմում/հայտը վարկային կոմիտեի կողմից քննարկվում է առանձին: Հետևաբար հաճախորդին վարկի տրամադրման նախապայմանները առաջարկվում են կոնկրետ վարկի ռիսկայնությունից, ժամկետայնությունից, գրավի, ապահովագրության առկայությունից և մի շարք այլ հանգամանքներից կախված` առանձին վարկատեսակների համար ամրագրված սահմաններում:

  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
  ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ այստեղ:

  Վարկերի տոկոսագումարի հաշվարկման կարգըը տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամ:

  Տոկոսագումարների հաշվարկի ներկայացուցչական ՕՐԻՆԱԿ `

  Ենթադրենք տրամադրվել է սպառողական վարկ հետևյալ պայմաններովը
  Տրամադրվող գումարը 300 000 դրամ
  Անվանական տարեկան տոկոսադրույքը 24%
  Մարման ժամկետը 12 ամիս 
  Այլ վճարումներ `

  Մարումները կատարվում են  ամսական հավասարաչափ (մայր գումար և տոկոսները միասին նույն գումարն է յուրաքանչյուր մարման ժամանակ),

  Ամիս Գումար Տոկոսագումար Ընդհանուր գումար
  1 22,829.20 5,523.30 28,352.50
  2 22,338.30 6,014.20 28,352.50
  3 23,660.80 4,691.70 28,352.50
  4 23,640.40 4,712.10 28,352.50
  5 23,985.80 4,366.70 28,352.50
  6 24,852.60 3,499.90 28,352.50
  7 25,117.80 3,234.70 28,352.50
  8 25,629.80 2,722.70 28,352.50
  9 26,223.20 2,129.30 28,352.50
  10 26,740.40 1,612.10 28,352.50
  11 27,159.50 1,193.00 28,352.50
  12 27,822.20 530.50 28,352.70
    300,000.00 40,230.20 340,230.20

   

   

  Ունենալով բոլոր անհրաժեշտ մեծությունները և օգտվելով Օրենքի բանաձևիցը հնարավոր է ստանալ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքըը 37,2583%

  Մեր Ընկերությունում վարկ ստանալու համար փաստաթղթերի հավաքագրման, դիմումների և պահանջվող այլ փաստաթղթերի լրացման գործում Ձեզ կօգնեն Ընկերության վարկային գործակալները:

  Այլ մանրամասների, առաջարկությունների կամ դժգոհությունների համար կարող եք զանգահարել կամ այցելել "Նոր Հորիզոն" ՈՒՎԿ ՍՊԸ գլխամասային գրասենյակ, մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն:

  Թարմացվել է`